Zemgales vidusskola

Zemgales vidusskola
Zemgale, Zemgale-16, Demenes pagasts Augšdaugavas novads
Latvija, LV—5442
Tālr. 65471757,65471763
E-mail: skola@demene.lv

Vairāk informācijas: https://edu.daugavpilsnovads.lv/zemgale/

/https://www.augsdaugavasnovads.lv

Ja nevar izmainīt laiku, var saprast, ka ir pienācis laiks mainīties pašam

Izmaiņas mūsdienu sabiedrībā un ekonomikā izvirza jaunas prasības arī izglītībai. Cilvēks, pakāpeniski kļūstot par pasaules pilsoni, nedrīkst zaudēt savas saknes, viņam aktīvi jāpiedalās savas tautas un vietējās sabiedrības dzīvē.
Mūsu skola balstās uz četriem 21.gadsimta izglītības stūrakmeņiem, kurus ir noteikusi UNESCO:

 • mācīties darīt;
 • mācīties dzīvot kopā;
 • mācīties būt;
 • mācīties zināt.

No pirmsākumiem līdz mūsdienām.

16. gs. Pagasta skola luterāņu baznīcas paspārnē Taržekā (Demenē).
1931. gads Skola dzelzceļnieku bērniem pie dzelzceļa stacijas „Zemgale”.
1934 .– 1936.gads Pašreizējās skolas ēkas celtniecība.
30. gadi Skolā mācās 130 -150 skolēni, strādā 8 skolotāji. Mācības notiek latviešu valodā. Skola ir Demenes pagasta kultūras centrs.
1944. gads Zemgales skola kļūst par septiņgadīgo skolu (nepilno vidusskolu) ar krievu mācību valodu.
1957. gads Skola kļūst par Zemgales vidusskolu. Skolā tiek veidota materiāli tehniskā bāze profesionālajai apmācībai. Skola iegādājas traktorus, divas automašīnas „Gaz – 54”, dažādu lauksaimniecības inventāru un aprīkojumu traktoriem. Skolēni apgūst traktorista un šofera profesijas, nostiprina darba iemaņas, strādājot kolhoza „Demene” laukos un fermās.
70. –80. gadi Skola ik gadus sekmīgi piedalās rajona un republikas sacensībās – profesionālajos konkursos „Mēs tavi saimnieki, zeme!” Kā balvas tika saņemti 6 traktori, skola iegādājās automašīnas „Volga” un „Volkswagen”, uzceltas garāžas, autodroms. Mūsu skolēni kļūst par republikas profesionālo konkursu un olimpiāžu uzvarētājiem – Stanislavs Dubovskis, Inna Austrauskaite, Žanna Špaka, Ēriks Barkovskis.
Ēriks Barkovskis ir 1982.gada Padomju Savienības jaunais arājs Nr. 1. No citām Daugavpils rajona skolām mūsu skola atšķiras ar stiprām darba tradīcijām.
1991. gads Jauninājumu laiks, skola iegūst koledžas statusu. Koledžas audzēkņi līdz ar atestātu par vidējo izglītību saņem autovadīšanas prasmi kategorijās B un C, lauku mehanizatora, vieglo apģērbu drēbnieka un sekretāra – lietveža profesijas. Apgūstot profesionālās iemaņas, mūsu absolventi var veiksmīgāk adaptēties, atrast savu vietu dzīvē, īstenot sevi. Zemgales skola pirmā Latvijā pāriet uz 12 gadīgo izglītību.
2001. gads Zemgales koledža atkal kļūst par Zemgales vidusskolu. Viss, kas bija sasniegts tiek saglabāts, nostiprināts, atjaunots, reformēts saskaņā ar mūsdienu vajadzībām. Mūsu pedagoģiskais kolektīvs un skolēni rada skolā tādu mācību un audzināšanas vidi, kurā katrs bērns – unikāla un neatkārtojama būtne – varētu augt un attīstīties, īstenot savu intelektuālo un radošo potenciālu atbilstoši savām individuāli psiholoģiskajām īpatnībām un iespējām.
2005. gads Skola, piedaloties projektā, iegūst statusu „Bērniem draudzīga skola”.
2012.-2014.gads Skolā tiek īstenots Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka”” ( LLB-2-267), kura rezultātā materiāltehniskās bāzes uzlabošanai tika iegādāts traktors ar pacēlāju un piekabi, kā arī inventārs mācību procesa nodrošināšanai, tika veikts remonts profesionālās sagatavošanas apmācību telpās.

Par ko stāsta skolas statistikas dati?

Pašlaik skolā (01.09.2017.) mācās 167 izglītojamie: pamatizglītības mazākumtautību programmu apgūst 61 izglītojamais, vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu – 35 izglītojamie un vispārējās pirmsskolas mazākumtautību izglītības programmu apgūst 26 izglītojamie. Kā svešvalodu skolā apgūst angļu valodu (141 izglītojamais).
Skolā strādā 25 pedagogi.
Visiem pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība, 11 pedagogiem ir akadēmiskais maģistra grāds, 2 pedagogiem ir piešķirta 4.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 8 pedagogiem – 3.profesionālās darbības kvalitātes pakāpe, 2 pedagogiem – 2. profesionālās darbības kvalitātes pakāpe.
Pedagoģiskā kolektīva locekļu vidējais vecums 44 gadi.

Skolā ir 12 klases, 20 mācību kabineti, bibliotēka, 1 datorklase, šūšanas darbnīca, 5 automācības kabineti, skolotāju atpūtas istaba, 2 autobusi.

Skolas darbu nodrošina 15 tehniskie darbinieki. Skolas telpu platība – 3230 m2. Mācību procesā un skolas darbā tiek izmantoti 46 datori, 3 interaktīvās tāfeles, 7 projektori.
Sākumskolas izglītības procesa pamatā ir attīstošās apmācības principi. Vairākums mācību priekšmetu pamatskolā tiek mācīti bilingvāli.

Skolēni apgūst B kategorijas autovadīšanas prasmi un riteņtraktora vadīšanas prasmi, vieglo apģērbu drēbnieka profesijas pamatus.
Ik gadus skolēni gūst godalgotas vietas mācību priekšmetu olimpiādēs, piedalās dažādos konkursos, izstrādā zinātniskos darbus, projektus.

Mūsu skolotāji dalās savā pieredzē un zināšanās ar kolēģiem, uzņemot viņus savā skolā ikgadējos semināros.

Kur skolēni var sevi izteikt un atklāt savus talantus?

Mūsu skola māca ne tikai zināt, bet arī dzīvot kopā, būt, saprast sevi un citus, māca draudzēties, sadarboties, radīt, mīlēt, priecāties par dzīvi. Līksme ārpusstundu saskarsmē ar vienaudžiem, skolotājiem, palīdz izveidot stabilu klases kolektīvu, atklāt un attīstīt daudzveidīgos talantus un spējas.

Skolēni var atklāt un izteikt sevi šādās aktivitātēs:

 • zinātniskajos darbos;
 • piedaloties olimpiādēs, konkursos, projektos;
 • priekšmetu nedēļās;
 • skolēnu pašpārvaldē;
 • sadarbībā ar citām skolām;
 • vizuālās un lietišķās mākslas pulciņos „Kolorīts” un “Fantāzija”;
 • pulciņā „Vesela vide”;
 • pulciņā “Darbība ekstremālos apstākļos”;
 • folkloras pulciņā “Ekskluzīvs”;
 • korī un ansamblī;
 • tautas deju pulciņā;
 • jauno satiksmes dalībnieku pulciņā;
 • skolēnu vaļasprieku radošo darbu izstādēs;
 • skolas pasākumos.

Kādas ir interesantākās norises skolā?
(mūsu tradīcijas)

 • Zinību diena
 • Iesvētīšana pirmklasniekos
 • Pašpārvaldes diena
 • Rudens balle (iesvētīšana vidusskolēnos)
 • Konkurss „Superpuika”
 • Latvijas nedēļa 11.11. – 18.11.
 • Ziemassvētku un Lieldienu rotājumu konkurss
 • „Ziemassvētku gars” – klusās stundas
 • Jaungada karnevāls
 • Absolventu tikšanās vakars
 • Mīlētāju diena
 • Talantu konkurss
 • Ģimenes diena
 • Mātes diena
 • Tēva diena
 • Skolas Goda diena
 • Pēdējā zvana svētki
 • Sākumskolas izlaidums
 • Izlaiduma balle
 • Draudzības vakari
Skolas sasniegumi 
 
2005. gads —  Skola, piedaloties projektā, iegūst statusu “Bērniem draudzīga skola”.
2006. gads —  Kristinai Bobkovai un Ingai Špakai — II pakāpe bioloģijas sekcijā Latvijas 30. skolēnu zinātniskajā konferencē.
2007. gads — Skolai ir labākie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs rajonā.  Jeļenai Paršutai — atzinība valsts olimpiādē krievu valodā.
2008. gads — Skolai ir 1. vieta Daugavpils rajona mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. SWEEDBANK piešķir balvu: Daugavpils rajona labākā skola. Karīnai Tīrelei — II pakāpe Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā Latvijas 32. skolēnu zinātniskajā konferencē. Jevgeņijam Garkulim – Gurevičam — I pakāpe Cittautu valodniecības un ārzemju literatūras zinātnes un vēstures sekcijā Latvijas 32. skolēnu zinātniskajā konferencē
2009.gads — 2. vieta Daugavpils novada mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā.
Eleonora Garkule – Gureviča — atzinība valsts Vides projektu olimpiādē.
2010.gads — 1. vieta novadā. Zemgales vidusskola ir labākā Daugavpils novada mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Kristīne Beinaroviča — 1. vieta valsts Vides projektu olimpiādē un bronzas medaļa starptautiskajā olimpiādē Turcijā. Andrejs Elksniņš — 1.vieta konkursā „Krievu valoda, literatūra un kultūra: pagātne, tagadne, nākotne.”
2011.gads — 2.vieta Daugavpils novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā. Projekta “Dabaszinību un matemātikas kabinetu mācību aprīkojuma iegāde” īstenošana. 4.oktobrī mūsu futbola komanda ieguva 1. vietu starp 1996.g.dz. jauniešiem. Violetta Januškeviča — 1.vieta Daugavpils novada Vides projektu olimpiādē un atzinība valsts Vides projektu olimpiādē. Anastasija Platkova — 2.vieta Daugavpils novada bioloģijas olimpiādē un piedalīšanās valsts bioloģijas olimpiādē.
2012.gads — Tika apstiprināts Zemgales vidusskolas un  Novkas vidusskolas (Baltkrievija) kopprojekts Pārrobežu programmā. Elīna Kavševiča — 2. vieta valsts Vides projektu olimpiādē.
2013.gads – 8.klases skolniecei Elīnai Baranovskai 3.vieta novada latviešu valodas olimpiādē un piedalīšanās valsts olimpiādē, 1.vieta novada un 3.vieta valsts Vides projektu olimpiādē. Skola ieņem 24.vietu Latvijas mazo skolu reitingā (129 skolas). Mūsu dzīvi atspoguļo skolas avīze „Zemgales Ekspresis”.
2014. gads – 9. klases skolniece Elīna Baranovska ieņem 1.vietu valsts Vides projektu olimpiādē un iegūst sudraba medaļu starptautiskajā Vides projektu olimpiādē. Skolai 3.vieta novadā skolu olimpiāžu un ZPD sasniegumu rezultātu kopvērtējumā.
2015.gads – 9.klases skolniecei Tatjanai Lukjanskai 1.vieta novada un valsts Vides projektu olimpiādē. Skola ieņem 29.vietu Latvijas mazo skolu reitingā (147 skolas). 12.klases skolniece A.Ļubčika ar savu darbu krievu literatūrā piedalījās skolēnu starptautiskajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā „Evrika”, kas tika rīkots Mašerova vārdā nosauktajā Vitebskas valsts universitātē (Baltkrievija). Darba vadītāja L.Safronova. Ņiķitam Petrovam, 11.klase, atzinība novada ķīmijas olimpiādē, Annai Marijai Fjodorovičai, 7.klase, atzinība latviešu valodas olimpiādē.
Skolai 1.vieta novada skolēnu pašpārvalžu erudītu konkursā “Par un ap Daugavpils novadu”. Pašpārvaldes prezidente Elīna Kavševiča. Augstā līmenī tika novadīts seminārs novada pirmsskolas izglītības skolotājiem.
 2016.gads –  2.klases skolēnam Deividam Dudarevam 1.vieta novada 1.-2.klases skolēnu radošo darbu konkursā “Tev ir ideja? Tad parādi citiem!” Augstā metodiskā līmenī tika novadīts seminārs novada angļu valodas skolotājiem (Jeļena Kiseļe, Nadežda Smertjeva).
2017.gads – Atzinība 9.klases skolniecei K.Zubovičai vizuālās mākslas olompiādē (skol.T.Kavševiča), 2. vieta novada ZPD konkursā 7.klases skolēniem K.Šeršņovai un I.Jaņevičam, 2.vieta novada ZPD konkursā 7.kl.skolniekiem M.Pastejevam un E.Rimševičam (skol.J.Bobkova, I.Baranovska), Atzinība novada ZPD konkursā 5.klases skolniecei J.Goršentovai (skol.M.Romanovska). Skola pēc mācību sasniegumiem novadā ieņem trešo vietu vidusskolu grupā.