Vieglas automašīnas LADA 4×4 izsole

Demenes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantuvieglo automašīnu LADA 4×4, valsts reģistrācijas Nr. GL 8480, kas atrodas Demenes ciemā, Demenes pagasta, Daugavpils novadā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Daugavpils novada domes interneta vietnē https://www.daugavpilsnovads.lv/, un Demenes pagasta pārvaldes interneta vietnē www.demene.lv. Automašīnu var apskatīt Demenes pagasta Demenes ciemā, darba dienās, iepriekš piesakoties pa tālruni 28603681.

Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Briģenes iela 2, Demene, Daugavpils novads, līdz 2021. gada 20. aprīlim plkst.13.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: EUR 1050.00, izsoles solis EUR 30,00.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., EUR 105.00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Demenes pagasta pārvaldes kontiem: Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9814231440200; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr. LV90HABA0551028253236, AS ”SEB banka”, UNLALV2X, konts Nr. LV75UNLA0005011130908.

Reģistrācijas nauda: EUR 10,00, kas jāieskaita vienā no sekojošiem Demenes pagasta pārvaldes  kontiem:  Valsts kasē, Kods TRELLV22, konts Nr. LV38TREL9814231440200; AS „SWEDBANK”, HABALV22, konts Nr. LV90HABA0551028253236, AS ”SEB banka”, UNLALV2X, konts Nr. LV75UNLA0005011130908.

Mutiskā izsolē ar augšupejošu EUR 30.00 soli notiks:

2021. gada 21. aprīlī  plkst.10.00 Demenes pagasta pārvaldes ēkas 1.stāvā, Briģenes ielā 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 5 darba dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Demenes pagasta pārvaldes kontā.

Izsoles noteikumi