Sociālais darbs

DEMENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS

 • Vadītāja: Regīna TAMANE
  Adrese: Briģenes  ielā 2, Demenes ciems, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5442
  Tālr.:-  65429952 -.R.Tamane,     e-pasts: regina.tamane@demene.lv

 • Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra pieņemšanas laiks:
  Pirmdien – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00
  Trešdien – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 16.30
 • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centra vadītāja pieņem Demenē un Kumbuļos pēc nepieciešamības.
 • Centram ir iedzīvotāju apkalpošanas punkti, kuri atrodas pēc adresēm:

–       Briģenes iela 2 , Demene, Demenes pagasts;
–       Upes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts.

 • Demenē – sociālā darbinieka darba laiks:
  Pirmdien – no plkst. 8.30. līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00
  Otrdien – no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00 (iedzīvotāju pieņemšana nenotiek)
  Trešdien – no plkst. 08.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
  Ceturtdien – no plkst. 08.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00 (iedzīvotāju pieņemšana nenotiek)
  Piektdiena – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30 (izbraukuma diena)
 • Kumbuļi – sociālā darbinieka darba laiks:
  Pirmdien – no plkst. 8.30. līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 18.00
  Otrdien – no plkst. 8.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00 (iedzīvotāju pieņemšana nenotiek)
  Trešdien – no plkst. 08.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00
  Ceturtdien – no plkst. 08.30 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.00 (iedzīvotāju pieņemšana nenotiek)
  Piektdiena – no plkst. 08.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 15.30 (izbraukuma diena)
 • Vispārēja informācija
 • Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs ir Augšdaugavas novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kura nodrošina sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu Demenes pagasta teritorijā.
 • Sociālais centrs organizē un sniedz sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus pagasta pārvaldes teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, integrē un rehabilitē sociālajā vidē cilvēkus ar speciālām vajadzībām, organizējot sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas mazinātu vai novērstu invaliditātes, darbnespējas, brīvības atņemšanas, soda izciešanas, atkarības vai vardarbības un citu faktoru izraisītās negatīvās sekas.
 • Centrs organizē darbu pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu”, likumu „Par sociālo drošību”, citiem likumiem un Ministru kabineta noteikumiem,  Augšdaugavas novada domes lēmumiem, saistošiem noteikumiem, Augšdaugavas novada Sociālā dienesta nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.
 • Centra funkcijas
 • Organizēt un sniegt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus Demenes pagasta teritorijā dzīvojošiem krīzes situācijā nonākušiem iedzīvotājiem: trūcīgām ģimenēm (personām), personām ar īpašām vajadzībām, pensijas vecuma personām, ģimenēm ar bērniem, kurās ir bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, audžuģimenēm, aizbildņiem, personām, kuras aprūpē kādu no ģimenes locekļiem, personām ar garīga rakstura traucējumiem, no ieslodzījuma vietām atbrīvotām personām, personām, kuras cietušas no vardarbības un citām personām, kurām tas nepieciešams, lai apmierinātu pamatvajadzības un palīdzētu atrisināt vai mazināt sociālo problēmu.
 • Nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt pašas saviem spēkiem.
 • Integrēt un rehabilitēt sociālajā vidē cilvēkus ar īpašām vajadzībām, un personas, kuram radušās sociālas problēmas, nodrošinot pakalpojumus radot iespēju lietderīgi pavadīt brīvo laiku, līdzdarbojoties centra organizētajās aktivitātēs.
 • Centra uzdevumi
 • Nodrošināt ģimenēm (personām) viņu vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
 • Sniegt informāciju un konsultācijas personām sociālo pakalpojumu  un sociālās palīdzības  jautājumos, informēt sabiedrību par valsts un pašvaldību sociālajiem pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību.

Dienas atbalsta centrs “Paspārne”

Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs aicina  bērnu, ģimenes ar bērniem, pensionārus, cilvēkus ar īpašām vajadzībām , bezdarbniekus piedalīties Dienas atbalsta “Paspārne” centra piedalīties piedāvātajās  aktivitātēs:

 • Praktiskās nodarbības pulciņos ( rokdarbu pulciņš, sporta pulciņš)
 • Tematiskās tikšanās (kultūras, sadzīves un veselības jautājumos)
 • Dažādā veida brīva laika pavadīšanas iespējas.

Demenes sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības centrs aicina aktīvos jauniešus, sievietes un  seniorus iesaistīties Dienas atbalsta centra “Paspārne” darbības attīstībā, ieguldīt savas idejas, talantus , zināšanas  un prasmes, kopīgi veidojot savstarpēja atbalsta grupas, lai būtu mūsu ikdiena  gaišāka un radošākā!

Svarīgi zināt – Dienas atbalsta centra “Paspārne “pakalpojumu ir bez maksas.

Mūsu adrese:

 Upes iela 4, Kumbuļi, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, LV 5442

Tālrunis uzziņām: 26381526, 65475051