Sniegs atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai. Uzņēmēji un iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi iesaistīties


Lauku atbalsta programmas 2014. -­ 2020. gadam pasākums “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”  paredz sniegt atbalstu pašvaldību vietējās nozīmes grantēto ceļu uzlabošanai. Noteikumi paredz atbalstīt pašvaldības lauku ceļu izbūvi un pārbūvi, atbilstoši teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un noteiktajām prioritātēm. Prioritāri atbalstīs tos grants ceļus, kas ļauj veicināt lauksaimniecības uzņēmējdarbības konkurētspēju attiecīgajā teritorijā, lai nodrošinātu efektīvāku ceļa infrastruktūras attīstību un ievērotu vietējo uzņēmēju intereses.

Šajā pasākumā Daugavpils novada pašvaldībai ir paredzēts publiskais finansējums 4 milj.eiro apmērā, kurš jāapgūst līdz 2019.gada 1.decembrim. —–

Pamatojoties uz 2015. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā”, Daugavpils novada domes sēdē tika apstiprināti pašvaldības ceļu atlases kritēriji pasākuma īstenošanai un nosacījumi ceļu sarindošanai prioritārā secībā.

Pirms projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā, grants ceļi tiks izvērtēti atbilstoši apstiprinātajiem atlases kritērijiem. Noteicošie ceļu izvērtēšanā būs šādi kritēriji:

  • Ekonomiski aktīvo vienību skaits, proti lauksaimniecisko uzņēmumu (uzņēmēju), kā arī ar to darbību tieši saistīto uzņēmumu skaits, kuru komerctransports doto ceļu izmanto ikdienā;
  • Lauksaimniecības zemju platībapiekļuve kurām tiek nodrošināta izmantojot doto ceļu (pagasta mērogā);
  • Lauksaimniecības dzīvnieku skaits , kuru ikdienas apkalpošanai un no tiem iegūto produktu transportēšanai tiek izmantots dotais ceļs;
  • Uzņēmumu skaits, kuri nenodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu un pārstrādi, bet izmanto ceļu savas ikdienas darbības veikšanai.

 Tiks arī vērtēts, vai dotais ceļš ir svarīgs publisko pakalpojumu un skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai. Svarīgs kritērijs, kurš noteiks ceļu sarindošanu prioritārā secībā būs ceļa tehniskais stāvokļa novērtējums. Ja ceļa tehniskais stāvoklis tiks novērtēts kā slikts, tas nozīmē, ka šis ceļš iegūs augstāku prioritāti.

Plānots, ka, atbilstoši noteiktajiem atlases kritērijiem, izvirzītie pašvaldības grants ceļi, no 2015.gada 14.oktobra līdz 23.oktobrim tiks izvērtēti un apspriesti sapulcēs ar  vietējiem uzņēmējiem.

 Novada dome aicina vietējos uzņēmējus un ik vienu interesentu  aktīvi iesaistīties šajās sapulcēs un sekot aktuālajai informācijai par sapulču norises vietu un laiku Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv un pagastu pārvalžu mājas lapās.

 Sīkāka informācija par atlases kritērijiem un pašvaldības grants ceļiem pieejama www.daugavpilsnovads.lv sadaļā “Projekti”.

Aicinām uzņēmējus un iedzīvotājus iepazīties ar pašvaldības grants ceļiem un atlases kritērijiem, kā arī  līdz 2015.gada 12.oktobrim attiecīgajā pagasta pārvaldē iesniegt priekšlikumus par ceļu atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem. 

Atlases kriteriji un objektu saraksts 

Attīstības nodaļas vadītāja
V.Rūtiņa