Sludinājums

Demenes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – traktortehniku MTZ – 80L

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties un saņemt Demenes pagasta pārvaldē (pieņemamajā telpā), darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00. Pieteikumu reģistrācijas vieta un laiks: Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads, līdz 2015. gada  1.septembrim, plkst. 10.00.

Reģistrācijas laiks – darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00

 Izsole notiks:

2015.gada 2.septembrī, plkst. 10.00 Demenes pagasta pārvaldes ēkā 2.stāvā,  Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Izsolāmās mantas nosacītā cena: 2500,00 EUR —–

Izsoles solis: 50,00 EUR.

Nodrošinājuma nauda: 10% no kustamās mantas nosacītās cenas, t.i., 250,00 EUR kas jāieskaita Demenes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV38TREL9814231440200, Valsts kase, TRELLV22.

 Reģistrācijas nauda: 10,00, EUR kas jāieskaita Demenes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV38TREL9814231440200, Valsts kase, TRELLV22.

 Maksa par nosolīto objektu jāsamaksā 10 dienu laikā no izsoles dienas ar pārskaitījumu Demenes pagasta pārvaldes kontā.

Traktora MTZ izsoles noteikumi