Publiskās apspriešana Demenes pagastā

     Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 2.maija noteikumu Nr.309 ,,Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 13 un 17.punktu un Augšdaugavas novada domes 2022. gada 10.februāra noteikumu Nr.33 ,,Par koku ciršanu ārpus meža Augšdaugavas novadā”’, Demenes pagasta pārvalde organizē sabiedriskās apspriešanas procedūru par:

1(viens) Ārā Bērzs, 1(viens) Parastā Egle, 1(viens) Parastā Kļava ciršanu,  kadastra apzīmējums 44500080122“Pakapiņu kapsēta ” teritorijā.

     Sabiedriskās apspriešanas termiņš ilgs no 27.02.2023 līdz 13.03.2023.

   Lūgums iedzīvotājiem noteiktajā sabiedriskās apspriešanas laika sniegt savus priekšlikumus par koku ciršanu rakstiski, vai ierodoties personīgi Demenes pagasta pārvaldē Briģenes iela 2, Demenē, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads. Neskaidrības gadījumā zvanīt pa tālruni 26100191.