Publiskai apspriešanai nodod novada attīstības stratēģiju

No 26. augusta līdz 22. septembrim notiek Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 1. redakcijas publiskā apspriešana.

Teritorijas attīstības plānošanas likums paredz, ka valstspilsētas un tām pieguļošo novadu pašvaldības nodrošina kopējas integrētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi visai teritorijai. Stratēģija ir hierarhiski augstākais valstspilsētas un novada teritorijas attīstības plānošanas dokuments un tajā noteikts Daugavpils valstspilsētas un Augšdaugavas novada ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

6. septembrī plkst. 15:00 tiešsaistē “ZOOM” platformā notiks publiskās apspriešanas sanāksme.

Vairāk informācijas šeit.