Projekti

Aicinām noskatīties video par projektu „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka””, LLB-2-267

 http://www.youtube.com/watch?v=LmC9bF9U_D0&feature=youtu.be

http://daugavpilsnovads.lv/media/LLB267.zip

Daugavpils novada Zemgales vidusskolā ir īstenots izglītības kapacitātes stiprināšanas projekts

Daugavpils novada Zemgales vidusskola un Vitebskas rajona Novkas vispārizglītojošā vidusskola (Baltkrievija) ir īstenojusi Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka””, LLB-2-267. Projekta mērķis ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), īstenošanas laiks no 2012. gada novembra līdz 2014.gada jūlijam.

Projekta rezultātā Zemgales vidusskolas un Novkas vispārizglītojošās vidusskolas skolēniem un pedagogiem bija iespēja piedalīties 4 pieredzes apmaiņas nometnēs (2 Latvijā, 2 Baltkrievijā), kuru ietvaros notika pieredzes apmaiņas semināri, zinātniski-praktiskās konferences, astronomijas, traktora vadīšanas un šūšanas profesionālās sagatavošanas semināri, meistarklases, kultūrizglītojošie pasākumi. Izglītības iestādes materiāltehniskās bāzes uzlabošanai Zemgales vidusskola iegādājās traktoru ar pacēlāju un piekabi, veica remontu profesionālās sagatavošanas apmācību telpās un iegādājās nepieciešamo inventāru kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai. Novkas vidusskolā uzbūvēja astronomiskā teleskopa apskates laukumu un iegādājās planetāriju un astronomijas apmācībām nepieciešamo inventāru. Projekta kopējās izmaksas EUR 166667, t.sk., Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta finansējums 90% – EUR 150000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums EUR 11044, Vitebskas rajona izpildkomitejas līdzfinansējums EUR 5623.

Šis bija pirmais Daugavpils novada un Vitebskas rajona izglītības iestāžu sadarbības projekts, kura pozitīvā pieredze un izveidotais sadarbības tīkls tiks pārņemts īstenojot projektus nākamajā Eiropas Savienības plānošanas periodā.

Informācijai

Daugavpils novada pašvaldības Zemgales vidusskola

Tālr.654 71763, e-pasts skola@demene.lv

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Zemgales vidusskola un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Turpinās Zemgales un Novkas vidusskolu sadarbība


Laikā no 6. līdz 11.aprīlim Zemgales vidusskolā projekta LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu „Zemgale-Novka”” ietvaros jau otro reizi tika rīkota starptautiska nometne. Nometnes darbā bija iesaistīti 10 ciemiņi no Baltkrievijas un apmēram 30 vietējie skolotāji un skolēni.

Nozīmīgākais notikums nometnes darbā ir jau 3.starptautiskā zinātniski-praktiskā konference, kurā tika prezentēti 10 Zemgales un Novkas vidusskolu skolēnu darbi, kā arī tika rīkota gada laikā rakstīto ZPD izstāde. Jaunie pētnieki aizrautīgi stāstīja par saviem atklājumiem un secinājumiem tādās jomās kā ķīmija, matemātika, astronomija, bioloģija, krievu literatūra un kulturoloģija, fizika un sabiedriskās zinības. Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne savā uzrunā teica, ka Latvijas un Baltkrievijas skolēniem ir daudz kopīga: neskatoties uz to, ka Zemgales skolēni vairāk pievērsušies zemes darbu apguvei, bet Novkas skolēnu skati ir vērsti uz zvaigznēm un to izpēti, viņus vieno tieksme uz pētniecisko darbību un zinātni. Talantīgi jauni cilvēki ir zinātnes nākotne, viņu audzināšana un sagatavošana ir ļoti svarīga un aktuāla mūsu dienās. P.Mašerova vārdā nosauktās Vitebskas valsts universitātes pasniedzējs un Vitebskas apgabala zinātniski pētniecisko darbu konkursa „Evrika” organizētājs Aleksandrs Dedinkins atzīmēja darbu kvalitāti un sagatavoto prezentāciju augsto līmeni.

Neapšaubāmi mūsdienās jauniešiem tiek izvirzītas augstas prasības. Jo daudzpusīgāk būs attīstīts jaunietis, jo vieglāk viņam būs atrast vietu, kur sevi realizēt. Konkurētspējīgāki ir tie jaunieši, kuri ne tikai lieliski mācās un apgūst teorētiskās zināšanas, bet arī ir apguvuši profesionālās iemaņas. Zemgales vidusskolas administrācija un skolotāji dalījās savā pieredzē par to, kā notiek profesionālo pamatu apguve, kā tiek sastādītas programmas, kāds ir metodiskais darbs. Īpaši interesantas bija traktorvadīšanas un autovadīšanas meistarklases. Nodarbību laikā Zemgales skolēni pārliecinoši darbojās ar tehniku, bet ciemiņiem (dažiem pirmo reizi) tika dota iespēja apsēsties pie traktora un automašīnas stūres. Šī projekta ietvaros skolai tika iegādāts jauns traktors (skat.foto) ar iekrāvēju un piekabi.
Zemgales vidusskolas psiholoģe Olga Petkeviča vadīja treningus „Manas dvēseles dārzs” un „Ņem dzīvi savās rokās”, kuru laikā nometnes dalībniekus rosināja radoši domāt, pieņemt lēmumus un pretoties stresa situācijām.

Nometnes organizētāji šoreiz nolēma iepazīstināt kolēģus ar latviešu un latgaliešu tradīcijām un kultūru. Jau koncerta laikā ciemiņiem tika dota iespēja griezties dejā „Juku, juku!” kopā ar 3.-4.klases skolēnu deju kolektīvu, latviska vide tika piedāvāta integrētajā latviešu valodas un mājturības stundā, kurā ciemiņi apguva skaitāmpantiņus un, izmantojot latviešu etnogrāfiskās zīmes, dekorēja sev linu auduma somu. Iepazīšanās ar latviešu dzeju tika piedāvāta Raiņa muzejā. Latgales mākslas un amatnieku centrā Līvānos viesi apskatīja izstādi „19.gs.beigu un 20.gas. Latgales amatnieki”.

Kad pienāca šķiršanās brīdis, nometnes dalībnieki, Latvijas un Baltkrievijas meitenes un zēni, izveidoja ciešu apli; smiekli, asaras, kontaktu, adrešu apmaiņa – netika skaitīts laiks un pievērsta uzmanība pieaugušajiem. Pēdējās šķiršanās minūtes tika izdzīvotas īpaši emocionāli. Vai izdosies vēl kādreiz satikties? Īstai draudzībai nav robežu. Jauniem, spējīgiem un aktīviem viss ir iespējams. Projekta turpinājumā mūs gaida vēl viena nometne Novkā, bet perspektīvē – jauni projekti, jaunas tikšanās. Galvenais projekta LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka”” mērķis – ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), t.sk., pieredzes apmācību organizēšana par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko progresu.
Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 166 667, t.sk., publiskais finansējums 90% – EUR 150 000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 10% – EUR 11 044.
Projekta realizācija ilgs līdz 2014.gada jūlijam.

Nometnes vadītāja Jeļena Vasiļjeva

Par šīs publikācijas saturu ir atbildīga Zemgales vidusskola un tā nekādā veidā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Projekts „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu „Zemgale – Novka””

Nr.LLB-2-267

                                 

Oriģinālais nosaukums: „Expansion of potential possibilities in an education sphere by creation of a bilateral network of cooperation “Zemgale-Novka””

Saīsinātais nosaukums: „Creation of a bilateral network of cooperation „Zemgale-Novka”

Projekta numurs: Nr. LLB-2-267

Projekta partnerība:
• Vadošais partneris (LP): Daugavpils novada Zemgales vidusskola.
• Projekta partneris Baltkrievijā (P2): Vitebskas rajona izpildkomitejas izglītības nodaļa.
• Projekta partneris Latvijā (P3): Daugavpils novada dome.

Projekta īstenošanas laiks: 14.11.2012.-13.07.2014. (20 mēneši)

Projekta mērķis: Ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), t.sk., pieredzes apmācību organizēšana par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko progresu.

Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 166 667, t.sk., publiskais finansējums 90% – EUR 150 000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 7 % – Ls 11 043, Vitebskas rajona Izpildkomitejas līdzfinansējums 3% – Ls 5623.

Projekta mērķa grupas: Zemgales vidusskolas un Novkas vispārizglītojošās vidusskolas skolēni un skolotāji.

Projekta aktivitātes:
• Projekta vadība
• 4 nometņu organizēšana (2 Latvijā, 2 Baltkrievijā) skolēniem un skolotājiem – pieredzes apmaiņas semināri, zinātniski-praktiskās konferences, astronomijas un profesionālās sagatavošanas semināri, astronomijas un profesionālās sagatavošanas meistarklases, kultūrizglītojošie pasākumi;
• Novkas skolai (P2) tiks iegādātas planetārija iekārtas un nepieciešamais inventārs un uzbūvēts astronomiskā teleskopa apskates laukums;
• Zemgales skolai (LP) tiks iegādāts traktors ar iekrāvēju un piekabe un mācību klašu aprīkojums, kas nodrošinās materiāltehniskās bāzes uzlabošanu profesionālas izglītības programmai;
• Zemgales skolā (LP) tiks veikts remonts trijos profesionālās sagatavošanas kabinetos (traktoru mācību klase, ceļu satiksmes noteikumu klase, tehniskā laboratorija) un iegādāts nepieciešamais inventārs.

Informācijai:
Aleksandrs Petkevičs, projekta vadītājs
65471757,65471763 , skola@demene.lv

 

 

Sekmīgi turpinās Zemgales vidusskolas un Novkas vidusskolas starptautiskais projekts

Zemgales vidusskola turpina īstenot Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka”” (Nr. LLB-2-267).
Projekta ietvaros no 11. līdz 16.jūlijam Novkas vidusskolā (Vitebskas apgabals, Baltkrievija) tika organizēta nometne. No Zemgales vidusskolas nometnē piedalījās 5 skolotāji – A.Petkevičs, J.Vasiļjeva, M.Karņicka, O.Petkeviča, A.Starovoitova – un 5 skolēni: A.Žalnerčiks (10.kl.), E.Baranovska
(9.kl.), S.Semjonova (9.kl.), E.Kavševiča (10.kl.), V.Čučukins (9.kl.), kā arī Novkas vidusskolas 10 skolotāji un 20 skolēni.
Galvenais šīs nometnes sasniegums – pieredzes apmaiņa starp Latvijas un Baltkrievijas skolotājiem un skolēniem. Četru dienu laikā skolotājiem tika rīkots praktisks seminārs-trenings „Profesionālās izdegšanas aizkavēšana speciālistiem, kuri strādā ar cilvēkiem”. To vadīja Zemgales vidusskolas psiholoģe, psiholoģijas maģistre Olga Petkeviča. Tieši no skolotājiem ir atkarīgs ne tikai sabiedrības intelekta līmenis, bet arī tās garīgā veselība. Īsta pedagoga dzīves stila pamatā ir V.Suhomļinska teiktie vārdi: „Sirdi es atdodu bērniem”, tāpēc ļoti svarīgi ir pasargāt pašu pedagogu no emocionālās izdegšanas, palīdzēt viņam saglabāt garīgos spēkus un personības resursus. Semināra-treninga gaitā dalībnieki iepazinās ar profesionālās izdegšanas sindromu, izanalizēja sevi, vai katram tas piemīt vai nav, un apguva paņēmienus, kā palīdzēt sev un citiem profesionālā stresa situācijās.
Baltkrievijas puses pārstāvji pastāstīja par to, kā tiek apgūta astronomija: semināru laikā Zemgales vidusskolas audzēkņiem bija dota iespēja izpētīt zvaigžņotās debesis, novērot saules aktivitāti, iemācīties noteikt ģeogrāfiskās koordinātas pēc astronomijas metodēm.

Ļoti izglītojoša bija tikšanās P.Mašerova vārdā nosauktajā Vitebskas valsts universitātē. Mēs bijām planetārijā, turējām rokās meteorītu, strādājām ar teleskopu, noklausījāmies cilvēkus,

kuri patiesi mīl astronomiju un tās mācīšanu: vispārīgās fizikas un astronomijas katedras vadītāja vietnieku I.Galuzo un astronomijas pasniedzēju, fizikas un astronomijas mācību grāmatu autoru, profesoru V.Golubevu. Universitātes pasniedzēji mums pastāstīja par to, kā notiek sadarbība starp vidusskolām un universitāti. Daudzi pasniedzēji strādā vidusskolās, tāpēc skolēniem, veicot zinātniski pētnieciskos darbus, ir iespēja izmantot universitātē esošo tehnisko bāzi. Regulāri notiek zinātniskie lasījumi, kuros piedalās ne tikai studenti, bet arī skolēni. Viņiem ir iespēja savus zinātniskos darbus publicēt universitātes zinātnisko rakstu krājumos.
Nometnes programma bija ļoti daudzveidīga un piesātināta, tā deva priekšstatu par baltkrievu kultūru. Mēs apmeklējām Baltkrievijas senāko pilsētu Polocku, kas ir slavena ar svētajām vietām – Sofijas baznīcu un Jefrosiņjas Glābējas klosteri – un izciliem kultūras darbiniekiem – pirmo baltkrievu tipogrāfu Francisku Skorinu, kā arī dzejnieku un filozofu Simeonu Polocku. Galvaspilsēta Minska mūs pārsteidza ar saviem plašajiem prospektiem, monumentālajām būvēm un ideālu tīrību. Šīs pilsētas iedzīvotāju skaits ir nedaudz mazāks nekā visā mūsu valstī kopā.

Ļoti mājīga un viesmīlīga mums likās Vitebska, tā ir līdzīga Daugavpilij. Ievērojamākais šīs pilsētas iedzīvotājs ir pasaulslavenais mākslinieks avangardists Marks Šagals. Mums bija iespēja pastaigāties pa „Meistaru pilsētu”, apmeklēt mākslas un novadpētniecības muzejus un mākslinieka I.Repina memoriālo māju „Здравнёво”.
Apmeklējot Viktora Babarikina vadīto Baltkrievijas prezidenta simfoniskā orķestra koncertu „Dūmi virs ūdens”, mēs iepazināmies ar baltkrievu mūsdienu instrumentālo mūziku. Mūs pārsteidza tas, cik profesionāli mūziķi spēj apvienot simfoniju un roku. Instrumentālajā versijā izskanēja visā pasaulē zināmo grupu „Deep Purple”, „Metallica”, „Skorpions”, „Bon Jovi” u.c. kompozīcijas. Skatītāju vidū varēja redzēt veselas ģimenes. Gan vecmāmiņas, gan mazmeitas priecīgi dejoja pasaules hītu pavadījumā. Nometnes dalībniekiem bija iespēja apmeklēt starptautisko jauno izpildītāju konkursu „Slavjanskij bazar” un atbalstīt Latvijas izpildītāju Ati Ieviņu.

Nometnē bija arī izklaides pasākumi. Mēs mācījāmies dejot gapaku, piedalījāmies konkursos un spēlējām teātri.
Latvijas dalībnieku vizīte tika sagaidīta Vitebskas rajona izpildkomitejā, kur notika tikšanās ar izpildkomitejas priekšsēdētāju R.Furašovu un izglītības nodaļas vadītāju O.Rjazanovu. Tikšanās laikā vairākkārt tika atzīmēta šī projekta svarīgā loma, jo tas ļauj Baltkrievijai iesaistīties Eiropas ekonomiskajā telpā. Projekta ieguvums ir arī starptautiskā draudzība starp Latvijas un Baltkrievijas jauniešiem, kuru viņi var saglabāt līdz pieaugušo dzīvei.
Izrādījās, ka mūsu grupa nav vienīgā no Daugavpils novada, kas ciemojas šajā laikā Baltkrievijā. Tikšanās ar saviem novadniekiem mūs ļoti iepriecināja. Nedēļas laikā mēs vairākkārt redzējāmies dažādos pasākumos.
Šīs piecas jūlija dienas mums uzdāvināja jaunus iespaidus un jaunus draugus. Ļoti patīkami, ka mūsu draudzībai būs turpinājums, jo priekšā vēl 2 kopīgas nometnes. Projekts ilgs līdz 2014.gada jūlijam.
Galvenais projekta LLB-2-267 „Izglītības kapacitātes stiprināšana, izveidojot divpusēju sadarbības tīklu “Zemgale-Novka”” mērķis –
ilgtspējīgas attīstības un sadarbības tīkla izveide starp Zemgales vidusskolu (Latvija) un Novkas vispārizglītojošo vidusskolu (Baltkrievija), t.sk., pieredzes apmācību organizēšana par astronomiju un profesionālo sagatavošanu, izveidojot profesionālās sagatavošanas kabinetus un planetāriju saskaņā ar mūsdienu tehnoloģisko progresu.
Projekta budžets: projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 166 667, t.sk., publiskais finansējums 90% – EUR 150 000, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 10% – EUR 11 044.