Notiks nomas tiesību izsole kaimiņpagastā

   

Izsoles_noteikumi
Nomas līguma projekts
Pieteikuma veidlapa

Nomas objekta adrese: Skolas iela 19, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads

Atrašanās vieta, Kadastra numurs/ apzīmējums: Nedzīvojama ēka – “Šautuve”, kadastra apzīmējums 4486 005 0625 006

Iznomājamā platība: 36.7 m2

Lietošanas mērķis: Komercdarbība sporta jomā (sporta nodarbību vadīšana un organizēšana)

Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena): 5.14 euro (pieci euro 14 centi) mēnesī (bez PVN) —–

Izsoles solis: 0.50 euro ( nulle euro 50 centi)

Iznomāšanas termiņš: 3 gadi

Termiņš pieteikumu iesniegšanai: No  03.12.2015. līdz 02.02.2016.  plkst.16.30 Daugavpils novada domē 12.,19 kabinetā,   Rīgas ielā 2, Daugavpilī –  otrdienās, trešdienās, ceturtdienās  laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.12:30 līdz plkst.16:30,  pirmdienās  no plkst.8:30 līdz plkst.18:00 un piektdienās no plkst.8:00 līdz plkst.15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas,  K. Gailīte 29412676, I.Raščevska 26357842

Izsoles veids: Rakstiska izsole  (trešā)

Izsoles piedāvājumu atvēršana, laiks, vieta: 2016.gada 03.februārī plkst. 10.00, Rīgas iela 2, Daugavpils, 19.kabinetā

Iznomātājs: Skrudalienas pagasta pārvalde

Nomas līguma projekts ar izsoles noteikumiem:  var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils 12.,19 kabinetā un novada mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv pašvaldība pārdod/iznomā-nomas tiesību izsoles

Objekta apskate: Objektu var apskatīt darba dienās par apskates laiku iepriekš vienojoties pa tālr. 65439430, 26170408, 28652035