LAD uzsāk lauku bloku/ ainavu elementu precizēšanu 2016. gada sezonai

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka līdz 01.04.2016., izmantojot LAD Elektronisko pieteikšanās sistēmu (EPS –https://eps.lad.gov.lv/login), ir iespējams iesniegt lauku bloku un ainavu elementu precizēšanas pieprasījumus 2016.gada Platību maksājumu sezonai.
Arī 2016.gadā, lai saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro Zaļināšanas prasības. Zaļināšanas prasību ievērošanas aprēķinam, LAD ir sagatavojis īpašu Zaļināšanas kalkulatoru (https://eps.lad.gov.lv/login), kurā, ievadot informāciju par savu saimniecību, ir iespējams uzzināt un aprēķināt, vai plānotās zaļināšanas prasības saimniecībā ir ievērotas. Lūdzam veikt atkārtotu Zaļināšanas prasību aprēķinu saimniecībā pavasarī – pirms 2016. gada Platību maksājumu sezonas sākuma, lai pārliecinātos par saimniecības atbilstību jaunās sezonas prasībām! —–
Ainavu elementi ir viens no veidiem, kā ir iespējams nodrošināt Zaļināšanas maksājumam nepieciešamās ekoloģiski nozīmīgās platības. Tās mērķis ir bioloģiskās daudzveidības aizsargāšana un uzlabošana saimniecībā. Ainavu elementi ir piederīgi LAD lauku blokam un var būt tikai aramzemes platībās.
Ainavu elementu (dīķu un koku, krūmu grupas) precizēšanas pieprasījums ir jāiesniedz LAD, ja:
Jūsu kadastrā Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā, kurā LAD ir izveidojis ainavu elementu slāni, kurā šobrīd ir iekļauti dīķi un koku, krūmu grupas:
• nav norādīts dabā esošs ainavu elements – dīķis vai koku, krūmu grupa;
• ir norādīts neatbilstoša lieluma vai izvietojuma ainavu elements – dīķis vai koku, krūmu grupa.
Lauku bloku precizēšana ir jāveic, ja LAD lauku bloku kartē (skatīt informāciju Lauku reģistra ģeogrāfiskajā informācijas sistēmā) zemei, kuru apstrādājat:
• nav uzrādīts lauku bloks;
• situācija LAD lauku bloku kartē un dabā atšķiras, piemēram, dabā ir izrakts dīķis, uzcelta ēkā, izcirsti krūmi un sakopta platība;
• ja Jūsu apsaimniekotā platība šobrīd ir labā lauksaimniecības un vides stāvoklī, bet tā līdz šim nav iekļauta LAD lauku blokos.
Ar aktuālo LAD lauku bloku karšu slāni un šobrīd tajā iekļautajiem ainavu elementiem ir iespējams iepazīties, izmantojot saiti – http://karte.lad.gov.lv/
Ja situācija LAD lauku bloku karšu slānī atbilst situācijai dabā un nav nepieciešams veikt papildu izmaiņas ainavu elementiem, tad lauku bloku precizēšanas pieprasījums nav jāsniedz!

Rokasgrāmata lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījumu sagatavošanai un iesniegšanai , izmantojot EPS .
Lauku bloku/ainavu elementu precizēšanas pieprasījums nav Vienotais iesniegums! Lai platību pieteiktu uz atbalstu, tā, pēc atbildes saņemšanas no LAD par bloku precizēšanas pieprasījumu, jāpiesaka uz atbalstu Vienotajā iesniegumā.
EPS lietotājiem visas darbības saistītas ar Vienotā iesnieguma datu izmaiņām jāveic elektroniski.
Jautājumu un neskaidrību gadījumos sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu: eps@lad.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67027843 vai 27876161.
Ar cieņu,
Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1981
+371 67027843
www.lad.gov.lv