Nomas izsole telpai Demenes pagastā Kumbuļu ciemā

INFORMĀCIJA PAR NOMAS OBJEKTU

Nekustamā īpašuma adrese c. Kumbuļi, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Nomas objekta veids Nedzīvojamā telpa
Kadastra numurs 4466 001 0353
Ēku kadastra apzīmējumi un nedzīvojamās telpas platība, m2 Administratīvā  ēka 4466 001 0353 001- 1017.5 m2,Nomas objekta- nedzīvojamās telpas platība 14.4 m2

 

Galvenais lietošanas veids Biroju ēka
Izsoles nosacītā cena (izsoles sākumcena) par objektu mēnesī (bez PVN) 4.82 EUR (četri euro 82 centi)
Izsoles solis 0.50 EUR (nulle euro 50 centi)
Iznomāšanas termiņš 3 gadi
Izsoles veids Rakstiska (pirmā)
Termiņš pieteikumu iesniegšanai No 28.06.2018. līdz 04.07.2018. plkst. 16:30 Daugavpils novada domē 12., 19.kabinetā, Rīgas ielā 2, Daugavpilī- pirmdien no plkst. 8:30 līdz plkst. 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 16:30 un piektdien no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:30. Jautājumos par izsoles gaitu kontaktpersonas Ilze Raščevska 65476739, 26357842, Kornēlija Gailīte 29412676
Izsoles piedāvājumu atvēršanas laiks, vieta 2018.gada 05.jūlijā plkst. 09:00, Rīgas iela 2, Daugavpils, Mazajā zālē
Iznomātājs Demenes pagasta pārvalde, Reģ.Nr. 90000064227, juridiskā adrese Briģenes iela 2 , Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads
Nomas līguma projekts, izsoles noteikumi, pieteikums Var iepazīties Daugavpils novada domē, Rīgas iela 2, Daugavpils, 12., 19.kabinetā un mājaslapā www.daugavpilsnovads.lv, sadaļā Pašvaldība pārdod/ iznomā Nomas tiesību izsoles
Nomas objekta apskates vieta un laiks Iepriekš vienojoties pa tālr. 65407602, mob. 29468465 ar Demenes pagasta pārvaldes vadītāju Valentīnu Gadzāni.

Nomas_nosacījumi

Līgumprojekts

Pieteikums

Telpu shēma

Izsoles_noteikumi