Izsole

Demenes pagasta pārvalde mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pārdod kustamo mantu – automašīnu Renault Megane

Izsolāmās mantas nosacītā cena: 1188.00 EUR

Nodrošinājuma nauda: 118.80 EUR, un reģistrācijas nauda 10,00 EUR, kas jāsamaksā ar pārskaitījumu Demenes pagasta pārvaldes kontā Nr. LV38TREL9814231440200, Valsts kase, TRELLV22 vai skaidrā naudā pārvaldes kasē līdz pieteikuma reģistrācijai.

Izsole notiks: 2016.gada 24 oktobrī, plkst. 10.00 Demenes pagasta pārvaldes telpās pēc adreses Briģenes iela 2, Demene, Demenes pagasts, Daugavpils novads.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Demenes pagasta mājas lapā www.demene.lv, Daugavpils novada domes mājas lapā  www.daugavpilsnovads.lv un www.ss.lv .

Vienoties par izsolāmās mantas apskati var darba dienās no plkst 9.00 līdz plkst. 16.00 pa tālruni 26100191.

Nolikums