Informācija Demenes pagsta iedzīvotājiem par atkritumu apsaimniekošanu

 

Ikviens no mums ir atkritumu radītājs. Lai radītie atkritumi neietekmētu mūsu dzīves kvalitāti, tie ir jāapsaimnieko atbilstoši vides aizsardzības prasībām. Ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Demenes pagstā nodarbojas SIA „EKO LATGALE”.
Lai iesaistītos atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, ikvienam atkritumu radītājam vai valdītājam, neatkarīgi no tā, vai tā ir juridiska vai fiziska persona, ir jānoslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju.
Pamatojoties uz iepirkuma Nr.DPP2014/4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada Demenes pagasta teritorijā” rezultātiem SIA „EKO LATGALE” tika piešķirtas tiesības apsamniekot sadzīves atkritumus Demenes pagasta administrātīvajā teritorijā ar sadzīves atrkitumu savākšanas tarifu par faktiski izvesto atkritumu daudzumu EUR 9,27 par 1 m3 ( bez PVN). 
Kas jādara, lai noslēgtu (pārslēgtu) līgumu?
—–Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem vai lietotājiem līgums par norēķiniem par atkritumu apsaimniekošanu ar atkritumu apsaimniekotāju jānoslēdz par katru īpašumā vai lietošanā esošo dzīvokli.līgums ir jānoslēdz par regulāru atkritumu savākšanu konteineros vai marķētos maisos ar atkritumu apsaimniekotāja logo. Lai noslēgtu/pārslēgtu līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, individuālo māju īpašniekiem vai lietotājiem jāpiesākās līguma noslēgšania (parakstīšanai) pa tālr.65438392, 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@apollo.lv.
 
Vēršam uzmanību, ka, nenoslēdzot līgumu par atkritumu apsaimniekošanu vai pārkāpjot citus saistošo noteikumu „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Aknīstes novada administratīvajā teritorijā” punktus, atkritumu radītājam vai valdītājam var tikt piemērots administratīvais sods.
 
Marķēta maisa 150 l tilpumā vērtība – EUR 2,92 (t.sk. PVN). Maisu skaits vienam namīpašumam nav ierobežots.
Konteinera 140 l tilpumā vērtība – EUR 25,40 (t.sk. PVN).
Konteinera 240 L tilpuma vērtība – EUR 38,40 (t.sk. PVN).
 

Informējam, ka Demenes pagastā tiks novietoti arī speciāli  atkritumu šķirošanas punkti. Tajos ikviens ir aicināts izmest stikla un plastmasas iepakojumu. Par izmesto iepakojumu izmešanu šajos konteineros nebūs jāmaksa. Demenes ciemā būs 2 punkti, Kumbuļu ciemā 2 punkti, Jāņuciemā – 1 punkts. Sīkāka informācija par punktu atrašanas vietām sniegsim vēlāk. 

ZINĀŠANAI!!!

Ir vismaz trīs iemesli, kāpēc ir izdevīgi un arī svarīgi šķirot un pārstrādāt iepakojumu:

  • Pirmkārt, atšķirojot iepakojumu no sadzīves atkritumiem, mēs samazinām kopējo apglabājamo atkritumu daudzumu, kas uz visiem laikiem nonāk atkritumu poligonā. 
  • Otrkārt, atšķirojot pārstrādājamos atkritumus no kopējās atkritumu plūsmas, mēs samazinām ikmēneša mājsaimniecības izdevumus par atkritumu izvešanu, jo sašķiroto atkritumu izvešana iedzīvotājiem ir bez maksas, bet par sadzīves atkritumu izvešanu un apglabāšanu atkritumu poligonā ir jāmaksā atkarībā no šo atkritumu svara. 
  • Treškārt, iepakojuma materiālu pārstrāde ļauj taupīt enerģiju un dabas resursus. Piemēram, pārstrādei nodotais stikls kūst pie zemākas temperatūras nekā nepieciešams pirmreizējā stikla ražošanai. 
Sīkāku informāciju par atkritumu apsaimniekošanu var saņemt SIA „EKO LATGALE” Dunduru ielā 13a, Daugavpilī vai pa tālr.65438392, 26800650, vai rakstot uz e-pastu ekolatgale@apollo.lv.