Funkcijas

Iestāde nodrošina Pašvaldības autonomo funkciju, kā arī ar citiem likumiem un lēmumiem Pašvaldībai uzdoto funkciju organizāciju pagastā.

Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju izpildi, Iestāde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:

 • organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds
 • gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana)

Realizē domes noteikto politiku:

 • iedzīvotāju izglītības jomā,
 • kultūras jomā,
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
 • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
 • sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā,
 • aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā,
 • sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
 • rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
 • sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
 • attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
 • attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu.

Nodrošinot pašvaldības funkciju izpildi Iestāde:

 • izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri;
 • pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotajiem un juridiskam personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
 • nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
 • reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
 • veic finansiālas un tehniskas darbības nodrošināšanu attiecībā uz šādām domes iestādēm:
  Zemgales vidusskolu
 • Nodrošina publisko interneta punktu darbību Demenes ciemā un Kumbuļu ciemā Daugavpils novada Sociālā riska ģimeņu atbalsta centrā „Paspārne”