Ezeru krastu apsaimniekošanā jāievēro likumdošanas prasības

Daugavpils novada domes Dabas resursu nodaļas un Nekustamo īpašumu nodaļu speciālisti kopā ar Būvvaldes speciālistiem ir apsekojuši Briģenes publiskā ezera krastus Demenes pagastā, Daugavpils novadā un atzīst, ka kopumā no nekustamo īpašumu puses ezera krastu apsaimniekošanā izteikti smagi pārkāpumi netika konstatēti, tomēr tika novērota tendence neievērot atsevišķas visiem zināmas prasības, kas skar būvniecību, labiekārtošanas darbu un žogu ierīkošanu ezera aizsardzības zonā.

Daudziem īpašumiem savstarpējās robežās ir ierīkoti žogi, turklāt tie ierīkoti līdz pat ūdens virsmai un vietām iesniedzas ezerā, lai gan ir zināms, ka atbilstoši Aizsargjoslu likuma prasībām 10 m tauvas joslā nekāda būvniecība, tostarp žogu uzstādīšana, nav pieļaujama.

Tika konstatēta vairāku laivu piestātņu un laivu uzglabāšanas būvju (laivu garāžas) ierīkošana ezera teritorijā, par ko tiks veikta pārbaude to atbilstībai normatīvo aktu prasībām un atbilstošo saskaņojumu saņemšanai no pašvaldības.

Daugavpils novada domes Būvvaldes būvinspektors Arvils Pundurs atzīst, ka izteikti būvniecības pārkāpumi Briģenes ezera tauvas joslā praktiski netika konstatēti, vien ar dažiem izņēmumiem, par ko tiks precizēta informācija un attiecīgo īpašumu īpašnieki tiks informēti.

Speciālisti atzīst, ka vislielākā problēma ir zemes īpašnieku vēlme sakārtot savus krastus, veicot zemes virskārtas līdzināšanu un planēšanu, esošo koku un krūmu izciršanu, par ko Daugavpils novada pašvaldība informēs attiecīgos valsts dienestus pārbaudes veikšanai savas kompetences ietvaros.

Visi īpašnieki ir apzināti un tuvākajā laikā saņems informāciju par konstatēto un iespējamo pārkāpumu novēršanu.

Būvinspektors Arvils Pundurs uzsver, ka Daugavpils novadā tiks pārbaudīti arī citi publiskie ezeri. Gadījumā, ja zemes īpašniekiem ir radušās aizdomas par savas rīcības pareizību vai ir neskaidrības par plānotajām darbībām, var vērsties pie Daugavpils novada pašvaldības speciālistiem pēc konsultācijas un laikus novērst pretlikumīgas darbības, negaidot atbildīgo dienestu rīcību un vēl jo vairāk nepakļaujot savu saimniecības budžetu administratīvā soda izdevumiem.

Pielikumā karte ar punktiem, kuros tika konstatēti pārkāpumi ezera tauvas joslā vai aizsardzības zonā.