Daba

Demenes pagasta daba

Pagasta teritorija atrodas vienā no īpatnējiem Latvijas ainavrajoniem : Augšzemes
Skrudalienas – Bornes āru pacēlumā ar Silaines ezeraini.
Augšzemes augstienes komplekss kā margināls glaciomorfoloģiskais tips ir vienīgais objekts Latvijā – Augstaitijas augstienes turpinājums. Laucesas un Kumpotas ielejas nosacīti kompleksu dala divās daļās, austrumu un rietumu, no kurām Skrudalienas pacēlums ievērojami atšķiras no Augšzemes un Augštaitijas augstuenēm. Skrudalienas pacēlums un Mioru pacēlums Baltkrievijā veido sarežģītu, plāna koncentrisku ģeomorfoloģisku struktūru, turpretī Skrudalienas pacēlums atgādina pilienveida objektu, kuru augšēja mala atrodas starp Jāņuciemu un Lazdukalniem.
Pagasta ainavu telpa ir samērā veidīga. Pagasta teritorija var izdalīt šādas nosacītas ainavjoslas :

  • Osu grēdu ainavu mežaine – Lielaka pagasta teritorijas daļa, īpaši austrumos;
  • Mežaru morēnas pauguraine – salīdzinoši šauras joslas gar rietumu un dienvidu robežam;
  • Smilšaino līdzenumu mežaine –neliela dienvidaustrumos, pie Riču ezera.

Pagasta teritorijā, ņemot vērā tās ģeoloģisko uzbūvi un augsnes cilmiežus, augšņu tipi ir daudzveidīgi. Īpaši tas ir raksturīgs paugurainajā reljefā, kurš aizņem lielāku teritorijas daļu. Dienvidu, rietumu un ziemeļu daļā tās ir erodētās podzolaugsnes, kuru cilmiežu sastāvu raksturo mālsmilts un smilts,un kur ir ieplakās parādās kūdraugsne. Austrumos augsnes ir bagātākas, bet arī daudzveidīgas – pārsvarā izveidojušās apgūtas stipri un vidēji erodetas velēnu podzolētas augsnes ar velēnu stipri podzolētu ( zem meža) un velēnu karbonātu augsnēm nogāzēs, ar velēngleju un purvu augsnēm paaugstināta un augstpaugguru reljefa pazeminājumos.
Pagasta teritorijas atrodas Turmonta kalns 159 m virs jūras līmeņa.
Ezeru krastos ir izveidotas 5 atpūtas bāzes. Dabas parka teritorijā ir izveidots briežu dārzs “Kraukli 4”, kur dzīvo dzīvnieki: staltbrieži, mežacūkas, mufloni, jaki; putni – fazāni.
Pagasta teritorijā ir aizsargājamie objekti :

  • Kļava – Briģenes parkā,
  • 4 ozoli – “Mierlauki,” “ Kalvāni”- 2 gab., “Vēži,”
  • melnā stārķa ligzdošanas vietas ( ornitoloģiskie mikliegumi) dabas parkā “Silene”,
  • saudzes kvartals Nr.225 “Latvijas meži” Silenes mežs – 36 ha meža (aizsargājamie meža iecikkņi).

Pagasta teritorijā ir valsts nozīmes arheoloģijas pieminekļis :

  • Robežnieku pilskalns ar apmetni pie Riču ezera.

Pagasta teritorijā atrodas Briģenes barona Engelharta parks, liepu aleja Turmontu kalnā, Zirgu sala.
Viena no nozīmīgākajām dabas resursu sastāvdaļām ir mežs, kas Demenes pagasta
aizņem 5655,4 ha jeb 31 % no pagasta kopplatības. Vislielāko platību aizņem meži, kuros valdošā suga ir priede, bērzs, baltalksnis. Valstij pieder 40 % no meža platībām, kurus apsaimnieko valsts akciju sabiedrība “Latvijas meži”. Pagasta mežos ir bagāta un daudzveidīga medību fauna. Populārākie dzīvnieki ir aļņi, meža cūkas, stirnas , bebri, zaķi, lapsas, no putniem – pīles, , stārķi, melnais stārķis u.c.
Pagasta teritorijā ir liels purvaino zemju īpatsvars. Tie aizņem gandrīz visu centrālo, dienvidu un austrumu pagasta daļu. Ievērojamākie no purviem – Samanica un Dumbļi (Riču ezera krastā). Zemie purvi aizņem nelielu platību : Krugļišku(125 ha), Riču ( 116 ha), Kumbuli (105 ha).
Demenes pagasta teritorija raksturojas ar skaistu dabu, kuras pauguri un birztalas spoguļojas ezeru un upju ūdeņos. Demenes pagasts ir diezgan bagāts ar ūdeņiem, to ir 1247, 2 ha jeb 6 % no pagasta teritorijas kopplatības. Pagasta cauri tek upes – Jāņupīte, Kumpota, Skirnates , Vilenka un Kumbula. Šo upju baseinā ir 22 ezeri. Pagasta teritorijā ir 12 ezeri, no kuriem lielākie – Riča ezers 588 ha, Briģenes ezers 136,4 ha, Čerņava ezers 86,2 ha, Dervanišķi ezers 68,7 ha, Dārzu ezers 51,1 ha u. c.
Riču ezers ir divpadsmitais lielākais Latvijas ezers ar kopējo ūdens virsmas platību 12, 83 km2, trešais dziļākais ezers ( otrais dziļākais Baltkrievijā) Latvijā – 51,9 m un trešais lielākais Latvijas ezers pēc ūdens tilpuma – 131,5 milj. m3. Ezera Ričas daļa ( 698, 3 ha) pieder Baltkrievijas Republikai. Ar Baltkrieviju ir parakstīts līgums par ezera kopsaimniecības darbību.
Katrā ziņā ikviens, kurš reiz būs apmeklējis Demenes pagastu, vēl ilgi atcerēsies tā dabas krāšņumu un mūsu kultūras mantojumu.

Dabas parks “Silene”

Demenes pagastā atrodas dabas parks “Silene”, statusu nosaka Latvijas Republikas Ministru Kabineta 1999.g. 9.martā pieņemtie noteikumi “Noteikumi par dabas parkiem”. Dabas parka “Silene” teritorijā atrodas divu Daugavpils rajona pašvaldību administratīvajā teritorijā: Skrudalienas un Demenes pagastos .
Dabas parks “Silene” sākotnēji ir veidots kā Riču ezera apkārtnes un Silenes meža kompleksais dabas liegums, kas dibināts 37,9 km2 platībā.
Daļa teritorijas atrodas pierobežas zonā.Tas daļēji ierobežo iedzīvotāju iekļušanu dabas parka teritorijā.Gar Latvijas valsts robežu paredzēta lielceļa būve.
Saimnieciskā darbība dabas parka “Silene” teritorijā ir minimāla, lielākoties tie ir mežizstrādes darbi un naturālā saimniecība laukos.Liela daļa pļavu pašreiz aizaug ar kokiem un krūmiem, kas negatīvi ietekmē dažu sugu populācijas.
Dabas parks “Silene” ir bioloģiski ļoti daudzveidīga, īpaši aizsargājamā dabas teritorija, kam ir ļoti liela nozīme bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā Latvijā.
Dabas parka “Silene” konstatētas daudzas aizsargājamas augu, dzīvnieku un sēnu sugas.Teritorijā ir konstatētas 4749 dzīvo organismu sugas, no kurām 31 ir īpaši aizsargājama Eiropas Savienībā, 107 ir īpaši aizsargājamas Latvijā, bet 38 sugas pagaidām zināmas tikai no dabas parka “Silene”.Teritorijā ir daudz mazsakartu biotopu, kuros sastopams liels skaits aizsargājamo sugu.Reālais dabas parkā sastopamo sugu skaits ir daudz lielāks
Dabas parka teritorijā novērots jūras ērglis, zivjērglis, melna klija u.c. retie un aizsargājamie putni. Teritorijā dzīvo arī sarkanvēdera ugunskrupis, lielais tritons un purva bruņurupucis. Šī ir vienīga vieta Latvijā, kur regulāri sastopams mēža susuris.