Biedrība Demenes “Sociālā atbalsta centrs” īstenojusi projektu “Paaudžu nama izveidošana Demenes pagasta Kumbuļos”

Biedrība Demenes “Sociālā atbalsta centrs” īstenojusi projektu “Paaudžu nama izveidošana Demenes pagasta Kumbuļos”, kas ir guvis finansiālu atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 7. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests, projektu līdzfinansē Daugavpils novada dome. Projekta mērķis – izveidot paaudžu namu Kumbuļos (Demenes pagasts), lai sekmētu sociālo pakalpojumu pieejamību vietējai sabiedrībai un uzlabotu sociālo vidi Daugavpils novadā.

Projekta ietvaros izveidots paaudžu namu, kurā nodrošināti sociālie pakalpojumi vecāka gadagājuma vientuļiem cilvēkiem, personām ar kustību traucējumiem, īpašām vajadzībām, kuri nav spējīgi sevi veselības stāvokļa dēļ apkopt, krīzes situācijās nonākušajiem, piemēram,  kad nav pajumtes , bērniem – bāreņiem pēc bērnu nama vai audžuģimenēm līdz dzīvokļa piešķiršanai, tādējādi sekmējot pilnvērtīgas dzīves iespējas visiem.

Projekta ietvaros ēkai uzstādīti jauni plastikāta 68 logi un nomainītas ārdurvis,  ieejas mezgla vides pieejamības pielāgošana un pandusa uzstādīšanā. Veicot minētos uzlabojumus, ir izveidots paaudžu nams, kurā var uzturēties 25 iemītnieki, ēkas platība nākotnē ļauj paplašināt izmitināšanas potenciālu līdz 50 personām. Paaudžu nama izveide sekmēs saikni starp paaudzēm, rosinot savstarpēju problēmu risināšanu, motivējot savstarpējai palīdzībai un atbalsta sniegšanai grūtā brīdī.

Projekta īstenošanai piesaistīts Daugavpils novada domes līdzfinansējums 10% (5 000 euro) apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas, 90 %  (45 000 euro) – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums, pārējās izmaksas (820 euro)- biedrības “Demenes Sociālā atbalsta centrs” finansējums, sponsoru piesaistītā palīdzība. Paaudžu nama iemītnieki savu uzturēšanos – ēdināšanu, komunālos pakalpojums – segs paši no saviem līdzekļiem. Pakalpojuma uzturēšanai paredzēts slēgt sadarbības līgumu ar pašvaldības iestādi – Daugavpils novada Sociālais dienests. Svinīga Paaudžu nama atklāšana plānota šī gada 30.oktobrī.