Attīstības programma

Demenes pagasta attīstības programma ir izstrādāta pamatojoties uz Demenes pagasta padomes 1998.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.5.

Attīstības programmas bija sāktas izstrādāt Demenes pagastā un Līdumnieku pagastā
atsevišķi. 1998.gada beigās abiem pagastiem apvienojoties un izveidojot kopīgu Demenes pagastu, tika nolemts apvienot arī abu pagastu attīstības programmas un datu bāzes. Programmas izstrādes galvenais mērķis – definēt mērķu un veicamo aktivitāšu kopumu, kas Demenes pagasta specifiskajos sociāli ekonomiskajos apstakļos dotu maksimālu labumu minimālā laika periodā, sekmējot pagasta iedzīvotāju sociālās aktivitātes palielināšanos, veicinot jaunu uzņēmējdarbības formu uzsākšanu, kopīgi ar pagasta padomi izanalizējot un novērtējot iespējamos problēmu risinājumus, veidot stratēģiju turpmākajam darbam. Attīstības programmas realizētāja ir Demenes pagasta padome, izmantojot pagasta budžetu un papildus piesaistītos starptautiskos fondus un finanšu struktūras, kā arī valsts un privātos finansu līdzekļus, sadarbojoties ar vietējiem un arvalstu uzņēmējiem, valsts un pašvaldību sabiedriskajām organizācijām.

Demenes pagasta sociāli ekonomiskās attīstības programma