Atgādinājums par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu

Saskaņa ar likumu, nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk tekstā – NĪN) maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā. 

Tuvojas 15. novembris, līdz ar to Demenes pagasta pārvalde aicina nodokli samaksāt laicīgi, jo saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.

Nomaksāt NĪN iespējams Demenes pagasta pārvaldes kasē  otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8.00 līdz 16.30, pirmdienās no 8.00 līdz 18.00, piektdienās no 8.00 līdz 15.30 vai pārskaitīt norēķinu kontā:

Demenes pagasta pārvalde reģ. Nr. 90000064227

SEB bankā      LV75 UNLA 0005 0111 30908 vai

SWEDBANK, LV37 HABA 0551 0282 53317

Veicot maksājumus, lūdzam noradīt īpašuma kadastra numuru un maksāšanas paziņojumā norādītos personas konta numurus.

Vēlamies vērst iedzīvotāju uzmanību, ka katru gadu sagatavojot nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem nodokļa maksāšanas paziņojumus papīra formā un piegādājot tos norādītajā adresē, tiek patērēts milzīgs papīra apjoms un, protams, arī nozīmīgi naudas līdzekļi. Šos resursus varam ietaupīt, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem atsakoties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi.

Jautājumu gadījumā, lūdzam griezties pie Demenes pagasta pārvaldes nodokļu administratores Annas Meņšikovas, tālr. 65476702, e-pasts: anna.mensikova@demene.lv